ALGEMENE VOORWAARDEN INFOTOPICS AI (AV INFOTOPICS AI)

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Infotopics AI B.V., KvK-nummer 75217538 (hierna: “Infotopics AI”).

ALGEMEEN

 1. Toepasselijkheid AV Infotopics AI
  1.1 De AV Infotopics AI zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van/met Infotopics AI. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de contractspartij van Infotopics AI (hierna: “Cliënt “) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Uitvoering dienstverlening
  2.1 Infotopics AI zal zich naar beste kunnen inspannen de overeengekomen dienstverlening met zorg uit te voeren.
 3. Vertrouwelijkheid en privacy
  3.1 Cliënt en Infotopics AI dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
  3.2. Indien en voor zover Infotopics AI in het kader van de uitoefening van een overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Cliënt, zullen partijen in een Bewerkersovereenkomst nadere/specifieke afspraken maken met betrekking tot de beveiliging van die persoonsgegevens en de wederzijdse aansprakelijkheid van partijen, een en ander overeenkomstig de toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Client erkent zijn positie als verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, aanvaardt de wettelijke aansprakelijkheid die hij als verantwoordelijke heeft en garandeert dat voldaan is aan alle vereisten voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Client vrijwaart Infotopics AI bovendien voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze aanspraken op grond van de wet of de bewerkersovereenkomst voor rekening van Infotopics AI dienen te komen.
  3.3. Transport en transmissie van alle gegevens, waaronder mede begrepen bedrijfsgegevens en persoonsgegevens, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van Cliënt, ook indien deze door Infotopics AI worden uitgevoerd of verzorgd.
 4. Rechten van intellectuele eigendom
  4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uit- sluitend bij Infotopics AI, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, ook indien Cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Infotopics AI. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sub-licentieerbaar.
 5. Medewerkingsverplichtingen
  5.1 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Infotopics AI mogelijk te maken zal Cliënt Infotopics AI steeds tijdig alle door Infotopics AI nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
  5.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Infotopics AI te verlenen diensten.
  5.3 Indien Cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Infotopics AI het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
  6.1 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Cliënt wijzigt. Infotopics AI is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan Cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.
 7. Aansprakelijkheid van Infotopics AI
  7.1 De totale aansprakelijkheid van Infotopics AI is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Infotopics AI voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan het bedrag waarvoor Infotopics AI verzekerd is.
  7.2 De aansprakelijkheid van Infotopics AI voor alle andere soorten schade is uitgesloten.
  7.3 Cliënt vrijwaart Infotopics AI voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Infotopics AI geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 8. Programmatuur
  8.1 Indien Infotopics AI in het kader van met Cliënt overeengekomen dienstverlening aan Cliënt ‘op afstand’ (via internet of een ander netwerk) programmatuur beschikbaar stelt en beschikbaar houdt zonder dat aan Cliënt een fysieke drager met de desbetreffende apparatuur wordt verstrekt, kan Infotopics AI niet aansprakelijk worden gehouden voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van Cliënt of die van derden, noch voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Cliënt is verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Cliënt staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Cliënt zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Cliënt gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.
  8.2 Infotopics AI staat er niet voor in dat de gebruikte programmatuur foutloos is en/of zonder onderbrekingen functioneert, noch staat zij ervoor in dat gebreken in de programmatuur worden verholpen. Dit laat onverlet dat Infotopics AI een inspanningsverplichting heeft al datgene te doen wat in redelijkheid van haar kan worden gevergd om problemen in de programmatuur te herstellen/verhelpen. Kosten die in dit verband door Infotopics AI worden gemaakt worden doorbelast aan Cliënt volgens de gebruikelijke tarieven. Infotopics AI is niet verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegane gegevens, noch aansprakelijk voor in verband met gebreken in de programmatuur ontstane schade.
  8.3 Indien en voor zover de dienstverlening aan Cliënt op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal Infotopics AI telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur en over het gebruik dat van de dienst wordt gemaakt. Infotopics AI kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Infotopics AI zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. Infotopics AI kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Infotopics AI.
 9. Garantie, service en onderhoud
  9.1 Infotopics AI is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens. Cliënt zal de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens zelf regelmatig controleren.
  9.2 Indien en voor zover nodig of wenselijk zal Infotopics AI indien gebreken in de resultaten van haar dienstverlening een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatie- dragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Infotopics AI op grond van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, (waar mogelijk) haar dienstverlening herhalen teneinde deze onvolkomenheden te herstellen, mits Cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na verkrijging van de resultaten van Infotopics AI, schriftelijk en gedetailleerd aan Infotopics AI kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in haar dienstverlening aan Infotopics AI toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan Infotopics AI en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van Cliënt, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige gegevens en/of informatie, zal Infotopics AI de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening brengen. Indien herstel van aan Infotopics AI toerekenbare gebreken naar het oordeel van Infotopics AI technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Infotopics AI de voor haar dienstverlening door Cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Cliënt aansprakelijk te zijn. Aan Cliënt komen geen andere rechten wegens gebreken in haar dienstverlening toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.
  9.3 Infotopics AI kan haar dienstverlening tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Infotopics AI zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan Cliënt.
 10. Toepasselijk recht en geschillen
  10.1 De overeenkomsten tussen Infotopics AI en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
  10.2 Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.